• Black YouTube Icon
  • Black Bandcamp Icon
  • Black SoundCloud Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Rakefet Amsalem

رقفت امسلم

  • Rakefet Amsalem

צילום הקליפ "אחות קטנה"

Updated: May 16, 2018

במהלך חקירתי ולימודיי את עולם הפיוט נתקלתי בטקסט העתיק של ר' אברהם חזן גירונדי אשר חי בעיר גירונה שבקטלוניה ספרד במאה ה-13.


הפיוט אחות קטנה מושר בליל ראש השנה – היום המדויק בו עוברים משנה אחת לאחרת זמן בקשה ותפילה לסיים את השנה שעברה ולבקש את השנה החדשה "תכלה שנה וקללותיה – תחל שנה וברכותיה" זהו זמן בו שערי שמיים פתוחים לבקשה ותפילה.


כתיבת הטקסט בשפת נקבה מקובלת מאד בטקסטים העתיקים כאשר בכוונה הראשונית של המחברים היא ההתייחסות ליחסים בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא אולם לעיניי נגלה סיפור נוסף, סיפור אישי, נשי של אישה המחפשת ריפוי ומזור בתפילה שמנסה בכל כוחה להביא גאולה לחייה ו/או לרעותה או קרובה שלה.


לאחר שראיתי בטקסט מסר בעל כוח ריפוי אוניברסלי בכלל ולנשים בפרט החלטתי להלחינו ולהקליטו.

צילום הקליפ בוצע בעיר חיפה עיר הולדתי המשותפת ל 3 הדתות – יהודים נוצרים ומוסלמים והחלטתי להקדיש לאנשי העיר הים תיכונית הייחודית הזו את הפיוט הזה.


האנשים הנמצאים בקליפ הנם אנשים תושבי העיר; נשים וגברים, יהודים וערבים, חילוניים ודתיים שהסכימו להצטלם ולהיות שותפים למסר של שיתוף פעולה ומסר של אהבה.
זוהי דוגמא כיצד אני תופסת את שירת הפיוט העתיקה לא רק כמסר סגור אך ורק בבית הכנסת אלא כמסר עכשווי של חיבור וריפוי אנושי שיכול להגיע ולהישמע גם בחלקים נרחבים יותר עבור ולמען כלל בני האדם.


14 views
Tel: +972-52-8692424      E-Mail: rakefetamsalem@gmail.com